Algemene voorwaarden

De Paauw Automotive B.V.

Algemene voorwaarden

gevestigd te Achterwetering 12 2871RK Schoonhoven, KvK-nr. 82792984

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van gebruikte auto’s, onderdelen daarvan en materialen en alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden, waaronder uitvoering van reparatiewerkzaamheden met Boomoccasioncenter.nl, gevestigd te Schoonhoven, hierna te noemen “De Paauw Automotive” en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Marchel Klomp.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Koper”: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan DE PAAUW AUTOMOTIVE opdracht heeft gegeven tot het leveren van een auto, onderdelen of materialen danwel tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. “Schriftelijk”: communicatie per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 3. “Overeenkomst”: elke schriftelijke afspraak tussen DE PAAUW AUTOMOTIVE en koper tot het leveren van een gebruikte auto, onderdelen daarvan of materialen en/of het verrichten van werkzaamheden door DE PAAUW AUTOMOTIVE ten behoeve van koper.
 4. “Auto”: een personenauto of een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 6. Indien DE PAAUW AUTOMOTIVE op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van DE PAAUW AUTOMOTIVE op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
 1. Indien DE PAAUW AUTOMOTIVE deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan Koper ter hand heeft gesteld behoeft DE PAAUW AUTOMOTIVE de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze bij volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover ze schriftelijk tussen DE PAAUW AUTOMOTIVE en koper zijn overeen gekomen.
 3. Indien koper algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Totstandkoming Overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat Koper de door DE PAAUW AUTOMOTIVE gedane aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van Koper echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien DE PAAUW AUTOMOTIVE uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien Koper, zonder daaraan voorafgaande aanbieding, aan DE PAAUW AUTOMOTIVE een opdracht verstrekt of een order plaatst, is DE PAAUW AUTOMOTIVE eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan Koper heeft bevestigd.
 3. DE PAAUW AUTOMOTIVE is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan Koper heeft bevestigd.
 4. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst zijn enkel geldig indien deze schriftelijk tussen DE PAAUW AUTOMOTIVE en koper zijn overeen gekomen.

In de overeenkomst wordt minimaal opgenomen:

 1. de omschrijving van de auto met eventuele toebehoren;
 2. de prijs van de auto op het moment van de koop/verkoop;
 3. de vermoedelijke (af)leveringstermijn (nimmer zijnde een fatale termijn);
 4. de wijze van betaling, alsmede de betalingstermijn.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van DE PAAUW AUTOMOTIVE zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door Koper aanvaard, dan heeft DE PAAUW AUTOMOTIVE het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Indien er een termijn voor aanvaarding is opgenomen in de aanbieding, is aanvaarding van de aanbieding slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt.
 1. Een elektronische of mondelinge aanvaarding van een aanbieding door Koper is slechts geldig, indien deze door DE PAAUW AUTOMOTIVE schriftelijk is bevestigd.
 2. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele kosten, zoals transportkosten, kosten rijklaar maken en kosten eventueel gekochte garantie.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door Koper verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is DE PAAUW AUTOMOTIVE gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 4. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker(kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door DE PAAUW AUTOMOTIVE ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, onderdelen e.d., is DE PAAUW AUTOMOTIVE gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan Koper in rekening te brengen.

Artikel 4: Tarieven werkzaamheden / meerwerk

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs of een vast uurtarief voor de te verrichten werkzaamheden overeenkomen.
 2. Indien er vooraf schriftelijk geen vaste prijs of vast uurtarief tussen partijen is overeengekomen, zal de verschuldigde prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijke aantal bestede uren en het voor DE PAAUW AUTOMOTIVE gebruikelijke uurtarief alsmede op grond van de door DE PAAUW AUTOMOTIVE gemaakte materiaalkosten.
 3. De wederpartij kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgave verlangen van de prijs van de montage- of reparatiewerkzaamheden, alsmede van een indicatie van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
 4. DE PAAUW AUTOMOTIVE is gerechtigd prijsafwijkingen van minder dan 10% van de bij benadering opgegeven prijs door te belasten aan wederpartij, zonder wederpartij hieraan voorafgaand op de hoogte te stellen hiervan. Er is pas sprake van meerwerk, indien de prijsafwijking meer dan 10% van de bij benadering opgegeven prijs bedraagt. In dat geval is DE PAAUW AUTOMOTIVE gerechtigd de meerprijs aan wederpartij in rekening te brengen, nadat zij wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 5: Inschakeling derden

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DE PAAUW AUTOMOTIVE het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van DE PAAUW AUTOMOTIVE zonder dat hiervoor toestemming van wederpartij vereist is.

Artikel 6: Verplichtingen van Koper

 1. Koper dient ervoor te zorgdragen dat:
 2. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door DE PAAUW AUTOMOTIVE gewenste vorm aan DE PAAUW AUTOMOTIVE ter beschikking worden gesteld;
 3. de zaken waaraan DE PAAUW AUTOMOTIVE werkzaamheden dient te verrichten op het overeengekomen tijdstip aan DE PAAUW AUTOMOTIVE ter beschikking worden gesteld.
 4. Koper draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens (omtrent een in te ruilen voertuig) juist en volledig zijn. Koper vrijwaart DE PAAUW AUTOMOTIVE voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 5. DE PAAUW AUTOMOTIVE zal de door Koper verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van Koper aan derden verstrekken.
 6. Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van DE PAAUW AUTOMOTIVE bevinden, blijft bij Koper berusten. Koper is verplicht de zaken, die zich ter montage of reparatie onder het beheer van DE PAAUW AUTOMOTIVE bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te houden.
 7. Koper is verplicht bij aflevering van een gebruikte auto deze zorgvuldig te controleren op gebreken. Op Koper rust een onderzoek plicht.
 8. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is DE PAAUW AUTOMOTIVE gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van Koper.

Artikel 7: Levering, leveringstermijnen

 1. Overeengekomen leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien DE PAAUW AUTOMOTIVE haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door Koper schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan haar nog een redelijke termijn gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen. DE PAAUW AUTOMOTIVE is nimmer schadeplichtig bij overschrijding van de leverings- en/of uitvoeringstermijn.
 2. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op Koper op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van DE PAAUW AUTOMOTIVE verlaten of het moment waarop BOOM AUTO’S aan Koper heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 3. Indien Koper niet binnen drie (3) werkdagen na kennisneming van het afhaalbericht de auto of de onderdelen niet heeft afgehaald, kan DE PAAUW AUTOMOTIVE een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen, een en ander onverminderd DE PAAUW AUTOMOTIVE andere rechten voortvloeiend uit de koopovereenkomst of de wet.
 4. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door DE PAAUW AUTOMOTIVE te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van Koper. DE PAAUW AUTOMOTIVE is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending en/of het transport. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen afbreuk aan het in dit lid bepaalde.
 5. DE PAAUW AUTOMOTIVE kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

Artikel 8: Reclames en retourzendingen

 1. Koper is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de auto of geleverde zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen direct bij aflevering te worden gemeld of te worden aangetekend op de vrachtbrief of de begeleiding bon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan DE PAAUW AUTOMOTIVE te worden gemeld.
 2. Overige reclames – waaronder die met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden – dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan DE PAAUW AUTOMOTIVE te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van Koper. De reclames dienen in ieder geval binnen één (1) maand na levering en/of uitvoering aan DE PAAUW AUTOMOTIVE te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan DE PAAUW AUTOMOTIVE kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen dan wel de werkzaamheden correct te zijn uitgevoerd.
 4. Reclames schorten de betalingsverplichting van Koper niet op, behoudens indien er sprake is van consumentenkoop.
 5. DE PAAUW AUTOMOTIVE dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van DE PAAUW AUTOMOTIVE indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
 6. In alle gevallen geschiedt retourzending van onderdelen en materialen op een door DE PAAUW AUTOMOTIVE te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 7. Indien Koper wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van Koper de zaken retour zendt aan De Paauw Automotive , is DE PAAUW AUTOMOTIVE gerechtigd 15% van de factuurwaarde van deze zaken als “handling kosten” in rekening te brengen.
 8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen, heeft Koper bij een gerechtvaardigde en conform dit artikel tijdig ingediende klacht recht op kosteloos herstel dan wel vervanging. Het recht op vervanging komt Koper niet toe, indien het gebrek redelijkerwijs te herstellen is.
 10. Iedere tekortkoming van DE PAAUW AUTOMOTIVE in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan Koper, handelend in de hoedanigheid van consumenten, de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer DE PAAUW AUTOMOTIVE na een per aangetekende post toegezonden schriftelijke ingebrekestelling in verzuim is komen te verkeren.

Artikel 9: Herroepingsrecht

 1. Enkel indien er sprake is van consumentenkoop of afstand (in geval een koper als natuurlijk persoon, niet handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf, telefonisch of digitaal een auto, onderdelen of materialen koopt zonder deze voorafgaand aan levering te hebben gezien), heeft Koper het recht om de koopovereenkomst te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van het materiaal of product, welke termijn ingaat op de dag na ontvangst.

Artikel 10: Garantie

 1. Op de overeengekomen leveringen van gebruikte auto’s, verstrekt DE PAAUW AUTOMOTIVE nimmer garantie, tenzij door Koper tegen betaling een garantiepakket is afgenomen. DE PAAUW AUTOMOTIVE zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen en/of werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en/of werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen in een eventueel door Koper afgenomen garantiepakket van Autotrust conform de overeengekomen voorwaarden (van Autotrust).
 1. Koper kan bij DE PAAUW AUTOMOTIVE tegen betaling verschillende garantiepakketten afnemen. Deze worden verzorgd door Autotrust. Het betreft de volgende pakketten: Standaard garantie, Extra garantie en Exclusief garantie. Informatie hieromtrent en de daarbij behorende voorwaarden is te vinden op de website van DE PAAUW AUTOMOTIVE, https://depaauwautomotive.nl of kan op aanvraag door DE PAAUW AUTOMOTIVE worden verstrekt.
 2. Eventuele door Koper gekochte garanties van Autotrust worden slechts verstrekt aan Koper en zijn niet overdraagbaar aan derden.
 3. De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat Koper aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende zaken aan DE PAAUW AUTOMOTIVE heeft voldaan.
 4. DE PAAUW AUTOMOTIVE garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor Koper deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan Koper heeft bevestigd.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen dan wel door Koper tegen betaling afgenomen garanties aanvaardt DE PAAUW AUTOMOTIVE enkel aansprakelijkheid bij een aan haar toerekenbare tekortkoming voor directe schade.
 2. Iedere aansprakelijkheid van DE PAAUW AUTOMOTIVE voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. DE PAAUW AUTOMOTIVE is nimmer aansprakelijk voor door haar ingeschakelde hulppersonen en/of andere derden of voor door derden geleden schade.
 4. Koper is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 5. Indien DE PAAUW AUTOMOTIVE aansprakelijk is voor door Koper geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van DE PAAUW AUTOMOTIVE te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van DE PAAUW AUTOMOTIVE niet uitkeert of de schade niet onder een door DE PAAUW AUTOMOTIVE gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van DE PAAUW AUTOMOTIVE beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 6. Koper dient DE PAAUW AUTOMOTIVE uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 7. DE PAAUW AUTOMOTIVE is nimmer aansprakelijk indien de schade is ontstaan:
 8. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens DE PAAUW AUTOMOTIVE verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, onderhoudsvoorschriften, garantiebepalingen e.d.;
 9. door ondeskundige bewaring (opslag) of onvoldoende of slecht onderhoud van de geleverde zaken;
 10. door fouten of onvolledigheden in de door of namens Koper aan DE PAAUW AUTOMOTIVE verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden, informatie of materialen;
 11. door aanwijzingen of instructies van of namens Koper;
 12. doordat door of namens Koper reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van De Paauw Automotive
 13. Koper is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart DE PAAUW AUTOMOTIVE uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 14. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove nalatigheid van DE PAAUW AUTOMOTIVE of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal DE PAAUW AUTOMOTIVE Koper tevens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens Koper.

Artikel 12: Betaling

 1. DE PAAUW AUTOMOTIVE is te allen tijde gerechtigd om contante betaling of (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van Koper te verlangen.
 2. Indien betaling na facturering is overeengekomen dient betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien Koper niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald is Koper van rechtswege in verzuim en is DE PAAUW AUTOMOTIVE gerechtigd, zonder een daaraan voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, wettelijke (handels)rente over de hoofdsom aan Koper in rekening te brengen.
 4. Tevens is DE PAAUW AUTOMOTIVE bij het uitblijven van tijdige betaling gerechtigd, zonder een daaraan voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, aan Koper buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. In afwijking van leden 3 en 4 van dit artikel, zal een Koper die handelt als natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bij het uitblijven van betaling eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen waarbij hij wordt aangemaand om binnen 14 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling alsnog tot betaling over te gaan.
 6. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering, met een minimum van € 40,00
  2. ;10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering.
  5. 0,5% van het bedrag van de hoofdsom over het resterende bedrag boven € 200.000,00 van de vordering met een maximum van € 6.775,00.
 7. Bij uitblijven van volledige betaling door Koper, is DE PAAUW AUTOMOTIVE gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, behoudens bij Kopers handelend in de hoedanigheid van consument, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel Koper hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft DE PAAUW AUTOMOTIVE eveneens indien zij al voordat Koper in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Koper te twijfelen.
 8. Door Koper gedane betalingen zullen door DE PAAUW AUTOMOTIVE ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Koper bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. Koper is niet gerechtigd vorderingen van DE PAAUW AUTOMOTIVE te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op DE PAAUW AUTOMOTIVE. Dit geldt eveneens indien Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. DE PAAUW AUTOMOTIVE behoudt zich de eigendom van alle geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop Koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens DE PAAUW AUTOMOTIVE heeft voldaan.
 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van Koper in de nakoming van zijn verplichtingen waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorende bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud berust derhalve alsdan in ieder geval te allen tijde op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van Koper bevinden.
 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door Koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is Koper niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
 6. Koper is verplicht DE PAAUW AUTOMOTIVE direct schriftelijk te informeren indien derden eigendoms- of overige rechten pretenderen te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 7. Koper is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens DE PAAUW AUTOMOTIVE heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van DE PAAUW AUTOMOTIVE te bewaren.
 8. Koper dient voor eigen rekening zorg te dragen voor WA + Casco verzekering en onderhoud van de auto gedurende de periode dat hier een eigendomsvoorbehoud op rust. Gedurende de periode van het eigendomsvoorbehoud, is DE PAAUW AUTOMOTIVE niet gehouden tot enige vrijwaring van aansprakelijkheid van Koper waartoe Koper als houder van de auto gehouden is. Koper vrijwaart DE PAAUW AUTOMOTIVE voor aanspraken van derden die verband kunnen houden met het eigendomsvoorbehoud. Koper draag tevens zorg voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering dat de overige zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal DE PAAUW AUTOMOTIVE op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premie betalingsbewijzen.
 9. Indien Koper handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of DE PAAUW AUTOMOTIVE een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, is DE PAAUW AUTOMOTIVE gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Een en ander onverminderd het recht van DE PAAUW AUTOMOTIVE op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 14: Retentierecht

 1. DE PAAUW AUTOMOTIVE is bevoegd de afgifte van de gekochte of bestelde zaken alsmede de teruggave van de zaken van Koper die ter montage c.q. reparatie onder het beheer van DE PAAUW AUTOMOTIVE vallen, op te schorten indien en zolang:
 2. Koper de aankoopkosten of kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
 3. Koper de kosten van eerdere door DE PAAUW AUTOMOTIVE verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
 4. Koper andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met DE PAAUW AUTOMOTIVE niet of niet in zijn geheel voldoet.
 5. DE PAAUW AUTOMOTIVE is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade -van welke aard dan ook -die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 15: Inruil/aankoop

 1. Wanneer bij aankoop van een zaak tevens een zaak van Koper wordt ingeruild, blijft de in te ruilen zaak voor rekening en risico van Koper tot op het moment van aflevering. Onder aflevering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de in te ruilen zaak in de werkplaats of het magazijn van DE PAAUW AUTOMOTIVE aankomt.
 2. Koper garandeert dat de door hem in te ruilen zaak vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is dan wel slechts sprake is van schade zoals tussen partijen is overeengekomen.
 3. Koper is verplicht DE PAAUW AUTOMOTIVE alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen zaak te verstrekken, waarvan hij vermoedt dan wel behoort te weten dat deze van belang is voor DE PAAUW AUTOMOTIVE.

Artikel 16: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is DE PAAUW AUTOMOTIVE gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan Koper te ontbinden, op het tijdstip waarop Koper:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 7. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 8. Koper is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de inhoud van overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 17: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van Koper of DE PAAUW AUTOMOTIVE is DE PAAUW AUTOMOTIVE gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan Koper te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van DE PAAUW AUTOMOTIVE wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van DE PAAUW AUTOMOTIVE, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van DE PAAUW AUTOMOTIVE.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen-en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van DE PAAUW AUTOMOTIVE en/of van Koper of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Koper gehouden zijn verplichtingen jegens DE PAAUW AUTOMOTIVE tot aan dat moment na te komen.

Artikel 18: Annulering, opschorting

 1. Ingeval Koper de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan DE PAAUW AUTOMOTIVE een door DE PAAUW AUTOMOTIVE nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door DE PAAUW AUTOMOTIVE gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. DE PAAUW AUTOMOTIVE is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en 15% van de overeengekomen koopsom Koper in rekening te brengen. Het percentage bedraagt 50% indien Koper de overeenkomst annuleert, terwijl DE PAAUW AUTOMOTIVE Koper reeds in kennis heeft gesteld dat levering kan plaatsvinden.
 2. Koper is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal DE PAAUW AUTOMOTIVE vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. DE PAAUW AUTOMOTIVE is gerechtigd alle reeds door Koper betaalde bedragen te verrekenen met de door Koper verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van Koper is DE PAAUW AUTOMOTIVE gerechtigd alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode reeds gereserveerde uren bij Koper in rekening te brengen.
 5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is DE PAAUW AUTOMOTIVE gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan Koper te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is Koper gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van DE PAAUW AUTOMOTIVE te vergoeden.

Artikel 19: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen DE PAAUW AUTOMOTIVE en Koper gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien Koper in het buitenland woonachtig of gevestigd is.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar DE PAAUW AUTOMOTIVE is gevestigd, behoudens indien er sprake is van consumentenkoop, waarbij tevens de bevoegde rechter in de woonplaats van de consument bevoegd is.

Artikel 20: Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van koper die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de koper nakomen, koper een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper bij verkoper aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Bel ons

(+31) 0182-742835
(+31) 06-20185405

Mail ons

info@depaauwautomotive.nl

Onze locatie

Achterwetering 12, Schoonhoven

Openingstijden

Ma - Vr van 08.00 - 17.00

Copyright © 2021 De Paauw Automotive

Webdesign Li-Z & MvDICTProjects